Posts in Category: چاپ مقاله

متغیر های پژوهش 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
متغیر های پژوهش: متغیرها یکی از عناصر اصلی به شمار می رود. متغیر، صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر یا از موردی به مورد دیگر تفاوت و در مقابل ویژگی های مشترک قرار می گیرد. ❇️مثلا اگر دانش آموزان یک مدرسه پسرانه را در نظر بگیریم، صفات قد، وزن، ضریب هوشی و سن دانش آموزان متغیر هستند. ولی صفت دانش آموز و جنسیت آن ها متغیر محسوب نمی شود، چون همه آنها دانش آموز و پسر هستند. آنچه مورد نظر محقق است متغیرهاست نه صفات و ویژگی های مشترک. در هر سوال یا فرضیه پژوهشی، محقق با چندین متغیر سر و کار دارد. وی در این بخش باید نوع و نقش آنها را مشخص کند. ✳️متغیرها از نظر نقش آنها در تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: 1️⃣ متغیر مستقل 2️⃣متغیر وابسته 3️⃣ متغیرهای نا مربوط یا نا خواسته ( متغیر تعدیل کننده، متغیر کنترل و متغیر مداخله گر) متغیر مستقل: متغیر مستقل، متغیری است که پژوهشگر آن را دستکاری یا انتخاب می کند تا تاثیر آن را بر متغیری دیگر مورد بررسی قرار دهد. 🔆مثال: در بررسی رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی، هوش یک ...
ادامه مطلب
 

ساختار طرح تحقیق 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
ساختار طرح تحقیق: در فرم ها و چهارچوب های ارائه شده و پیشنهادی سازمان ها، موسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی که جهت تهیه و تدوین طرح تحقیق، طراحی شده است، حداقل 12و حداکثر 16بند با عناوین و ترتیبات تقریباً مشابهی به چشم می خورد. ◀️ مقدمه ◀️عنوان تحقیق ◀️بیان مسئله ◀️سوابق و ادبیات مربوط به تحقیق ◀️ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ◀️ اهداف تحقیق (کلی و ویژه) ◀️ فرضیه ها و سوالات ویژه تحقیق ◀️ تعریف مفاهیم و متغیرها ◀️ نوع تحقیق ◀️ روش تحقیق ◀️جامعه آماری ◀️نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری ◀️ ابزارهای گردآوری داده های پژوهشی (ویژگی های ایزارهای اندازه گیری) ◀️ روش تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی و آمار استنباطی) ◀️ اطلاعات مربوط به مدیر و عوامل اجرایی، زمان و طول اجرا و هزینه های تحقیق ◀️ فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین تحقیق عناصر و اجزاء فوق تقریباً در تمامی طرح های تحقیق مد نظر قرار گرفته و تعریف می شود. البته ممکن است محققی بعضی از این عناصر را جابه جا نموده و یا در ...
ادامه مطلب
 

بیان مسئله (Statement of problem) 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
بیان مسئله (Statement of problem) هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مسئله ای آغاز می شود که اساسا تحقیق برای پاسخ گویی به آن انجام می گیرد و محقق باید با عنایت به مطالعات و بررسی های اولیه ای که پیرامون مساله مورد نظر انجام داده است آن را بیان کند. ✅ در واقع بیان مسئله ویترین یک کار پژوهشی است و برای تنظیم آن باید دقت و درایت زیادی به خرج داد. قاعده کلی برای بیان مسئله و موضوع تحقیق این است که کلیه سوالات زیر به روشنی و وضوح، پاسخ داده شود: 1️⃣ چه کسی ؟ 🔸پژوهش در مورد چه کسانی انجام می شود؟ 🔸یا چه کسانی مورد پژوهش قرار می گیرند؟ 2️⃣ چه متغیر یا متغیر هایی؟ 🔸مطالعه در مورد چه متغیر یا متغیرهایی است؟ 🔸یا چه عواملی مورد تحقیق قرار می گیرد؟ 3️⃣ چگونه؟ 🔸پژوهش چگونه انجام می شود؟ 🔸آیا ارتباط بین دو یا چند متغیر را تعیین می کند؟ 🔸آیا دستکاری شرایط و تاثیر عامل یا عواملی خاص مورد توجه است؟ 🔸آیا مقایسه عملکردها و ویژگی های گروه های مورد نظر است؟ 🔸آیا صرفا شرایط موجود توصیف می...
ادامه مطلب
 

فرضیه خوب  

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
یک فرضیه خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد: 1️⃣ فرضیه باید آزمون پذیر باشد 2️⃣ فرضیه باید با سایر فرضیه های موجود در زمینه کلی مورد پژوهش هماهنگ باشد 3️⃣ فرضیه باید محل صرفه جویی و اقتصاد باشد 4️⃣ فرضیه باید به مساله بخصوصی که عنوان شده جواب( مناسب) بدهد و نه به مسائل دیگر 5️⃣ فرضیه باید سادگی منطقی داشته باشد 6️⃣ فرضیه را باید بتوان به شکل کمی بیان کرد 7️⃣ فرضیه باید نتایج زیادی در بر داشته باشد و چشم انداز و قلمرو آن کلی باشد در بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد معمولا بیان فرضیه به سه شکل زیر صورت می گیرد. 1️⃣ بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر 2️⃣بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر 3️⃣ بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر متغیر یا متغیرهای دیگر فرضیه ها و سوالات ویژه ی تحقیق ❇️مسئله پژوهش هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود یعنی مساله بدون فرضیه به نتیجه نمی رسد. ❇️البته بین فرضیه و مساله یک رابطه دو...
ادامه مطلب
 

اهداف و فرضیات پروپوزال و پایان نامه 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
مهم ترین قسمت هر پایان نامه و پروپوزال بخش اهداف_و_فرضیات است. در این بخش تمامی عصاره تحقیق و ماهیت تحقیق قرار می گیرد. اهداف و فرضیات پروپوزال و پایان نامه باید با اصول آکادمیک نوشته شوند که در این بخش به توضیح این اصول می پردازیم. اهداف و فرضیات پروپوزال و پایان نامه 1⃣ اهداف کلی پروپوزال یکی از اساسی ترین قسمتهای هر طرح پیشنهادی اهداف آن است ، اهداف خلاصه آن چیزی است که با اجرای مطالعه باید به آن رسید . اهداف بایستی رابطه نزدیکی با بیان مسئله داشته باشند تنظم آنها در طرح پیشنهادی در قالب اهداف کلی ( اصلی ) و اهداف اختصاصی ( ویژه – جزئی ) صورت می گیرد . 🔵هدف کلی : آنچه را که مطالعه به طور کلی بدان دست خواهد یافت را هدف کلی است. 🔵اهداف اختصاصی : اهداف اختصاصی اجزای مختلف هدف کلی هستند که پیدا کردن پاسخ برای آنها جهت رسیدن به هدف کلی ضروری است. با تعیین اهداف اختصاصی چهارچوب مطالعه مشخص شده و از گردآوری اطلاعات غیر ضروری جلوگیری می شود . هدف اختصاصی محقق را در مشخص کردن متغیرها ، نوع مطالعه ، روش کار ،...
ادامه مطلب
 

فرضیات پروپوزال و پایان نامه  

Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
📕📒📗📔📘📙📓📗📒📕 فرضیات پروپوزال و پایان نامه فرضیات پروپوزال و پایان نامه نشان دهنده جهت حرکت پایان نامه و اهداف هستند که در قالب جمله های خبری بیان می شوند. فرضیه : اگر بر اساس تجربیات قبلی نسبت به مسئله مورد مطالعه توجیهی وجود دارد یا عواملی را می شود پیش بینی کرد که قابل آزمون باشند ، سئوال تحقیق به شکل فرضیه تنظیم می گردد ( بر حسب نوع مطالعه ) فرضیه پیش گویی رابطه یک یا چند عامل یا مسئله مورد مطالعه می باشد که قابل آزمون آماری است . در این قسمت فرضیات را می توان به صورت فرضیه صفر ( H0) و یا فرضیه تحقیق ( H1 ‌‌) بیان کرد . بعنوان مثال در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه کارائی دو داروی A, Bدر درمان بیمار X می توان فرضیه ( H0) را به صورت: کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی ندارند . و یا فرضیه ( H1 ‌‌) را به صورت : کارایی دو داروی B,A در درمان بیمار X تفاوتی دارند . و یا کارایی داروی A در درمان بیمار X بیشتر از داروی B است نوشت نمونه پروپوزال های آماده ، شیوه پروپوزال نویسی ، شیوه نگارش پایان نامه ،...
ادامه مطلب
 

ژورنال های جعلی یا هایجک شده! 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله
ژورنال های جعلی ژورنال های جعلی یا هایجک شده! (Fake/Hijacked Journal) کلاهبرداری و سوء استفاده از نام و اعتبار یک ژورنال معتبر ، توسط افرادی سودجو جهت فریب نویسندگان مقالات و پژوهشگران! در طول سالهای اخیر به دنبال رشد قابل توجه علاقه مندی دانشجویان جهت چاپ مقالات خود در ژورنال های بین المللی و در عین حال ناآگاهی از معیارها و شاخص های صحیح این فرآیند (نظیر درک اشتباه از مفهوم ژورنال های open access) ، فرصتی برای کلاهبرداران پدید آورد که با جعل هویت برخی مجلات علمی معتبر ( از جمله شناسه ISSN ، اطلاعات شناسنامه ای ژورنال ، و….) وبسایت هایی را بعنوان وبسایت اصلی ژورنال بصورت حرفه ای ایجاد نمایند و در قبال دریافت مبالغ هنگفت ، مقالات را به چاپ آنلاین برسانند! بعنوان یک نمونه ژورنال جعلی میتوان به مجله هایجک شده نشنال پارک سوئیس (در آدرس جعلی naukpublication[dot]org) اشاره نمود که متاسفانه تقریبا اغلب مقالات آن را نویسندگان ایرانی تشکیل داده اند. اولین ژورنال هایجک شده مربوط به ژورنال سویسی Archives des Sciences...
ادامه مطلب
 

اشتباهات رایج در نگارش مقاله  

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله

در ویدیو زیر اشتباهات رایج در نگارش مقاله (انگلیسی + ترجمه فارسی) را می توانید مشاهده کنید. [قسمت اول]

http://www.downloadpaper.ir/Data/Sites/1/DownloadPaper.ir/Mistakes-when-writing%20research.mp4


 

حذف چند میلیون مقاله از ریسرچ گیت 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله

حذف قریب الوقوع چند میلیون مقاله از ریسرچ گیت

🔹 هفته گذشته با تشکیل ائتلاف پنج ناشر بین المللی (از جمله الزویر) علیه بزرگترین شبکه اجتماعی دانشگاهی (ریسرچ گیت ResearchGate)، شکایت قانونی جهت حذف مقالات بارگذاری شده روی این وبسایت مطرح گردیده شد. پیش بینی میشود که به زودی شاهد ناپدید شدن چندمیلیون مقاله از این وبسایت باشیم.
🔸 منبع خبر : نشریه Nature
    doi:10.1038/nature.2017.22793

🔹 وبسایت ریسرچ گیت یک شبکه اجتماعی برای محققان می‌باشد که امکان به اشتراک گذاری مقالات و طرح پرسش و پاسخ و یافتن همکار را فراهم نموده. این وبسایت در سال 2008 ایجاد گردید و هم اکنون بالغ بر یازده میلیون کاربر بعنوان بزرگترین شبکه اجتماعی دانشگاهی محسوب می‌شود.

تاثیر طول عنوان مقاله 

چاپ مقاله
Posted by مدیر پرتال دانلود مقالات علمی 28/08/1396 Categories: چاپ مقاله

تاثیر طول عنوان مقاله ؟!

🔹 آدریان لچفورد  و همکاران با ارزیابی 140 هزار مقاله پرارجاع منتشر شده در سالهای 2007 تا 2013 متعلق به نمایه Scopus، طول عنوان مقالات را با تعداد دفعات ارجاع به آن مقایسه نمودند. نتیجه جالب توجه بود!

🔸 مطابق گزارش این پژوهش تحت عنوان "مزایای عنوان کوتاه برای مقاله"  در ژورنال "Royal Society Open Science"  ژورنال هایی که مقالات با عنوان کوتاه تر منتشر میکنند، بیشتر مورد ارجاع قرار میگیرند!

🌐 منبع : DOI: 10.1098/rsos.150266

 

Page 1 of 5 1 2 3 4 5 > >>

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

ویدیوهای آموزشی مهندسی عمران
ویدیوهای آموزشی مهندسی نرم افزار
ویدیوهای آموزشی مهندسی مکانیک
ویدیوهای آموزشی مهندسی معماری
ویدیوهای آموزشی مهندسی برق

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )