لیست نشریات و مجلات علمی

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 Teenager(ماهنامه سينمايي، ورزشي، ادبي، علمي و معلومات عمومي)
 International Nano Letters / International Nano Letters(فصلنامه )
 The Journal of Nonlinear Sciences and its Applications (فصلنامه )
 LADDER(ماهنامه داستان، شعر، رياضي، معلومات عمومي و سرگرمي ويژه...)
 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects / Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Iranian Review of Foreign Affairs / Iranian Review of Foreign Affairs(فصلنامه )
 Journal of Dentistry / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 Iranica Journal of Energy & Environment / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
 Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 Iranian journal of animal biosystematics(سالنامه )
 Money and Economy(فصلنامه علوم اقتصادي)
 Plant Ecophysiology(فصلنامه )
 Progress in Color Colorants and Coatings(دوفصلنامه )
 Journal of Periodontology & Implant Dentistry / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 آريانا گردشگر(ماهنامه گردشگري)
 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)
 آفاق نور(گاهنامه علوم قرآني)
 آلومينيوم(فصلنامه فني، مهندسي)
 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش برهان(براي دانش آموزان راهنمايي)(فصلنامه علوم پايه)
 آموزش برهان(براي دانش آموزان دبيرستان)(فصلنامه علوم پايه)
 آوند(فصلنامه فني مهندسي)
 آويژه(فصلنامه آموزشي، هنري، علمي، فرهنگي در زمينه محيط زيست)
 احيا(فصلنامه علمي ، فرهنگي ،اجتماعي)
 اخبار شيعيان(ماهنامه خبري و تحليلي شيعيان جهان)
 ادبيات پايداري(دوفصلنامه )
 اسلام پژوهي(دوفصلنامه الهيات)
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اطلاعات علمي(ماهنامه علمي - فني - ترويجي)
 اقتصاد ايران(ماهنامه اقتصادي و مالي بين الملل)
 اقتصاد پنهان(دوماهنامه )
 اقتصاد و جامعه(فصلنامه )
 اقتصاد و تجارت نوين(فصلنامه )
 الاهيات اجتماعي(دوفصلنامه )
 امتداد(ماهنامه دفاع مقدس)
 امداد و نجات(فصلنامه )
 انجمن پليمر ايران(دوماهنامه علمي،‌پژوهشي)
 انجمن فيزيوتراپي ايران(فصلنامه علمي)
 انديشمند(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، معلومات عمومي، طنز و سرگرمي سالم )
 انديشه مديريت(دوفصلنامه )
 انديشه و رفتار(فصلنامه )
 انديشه تقريب(فصلنامه )
 انشا و نويسندگي(فصلنامه )
 ايراس(دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 ايراس(دوفصلنامه ويژه مطالعات ايران و منطقة اوراسيا)
 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ،اجتماعي)
 ايرانا(ماهنامه ايران شناسي، گردشگري، هتلداري)
  ايران اكسپورتس / Iran Exports(دوماهنامه اقتصادي)
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بازار بين الملل(ماهنامه اقتصادي ، فرهنگي)
 بانك صادرات ايران(فصلنامه اقتصادي، بانكداري)
 بانك ملي ايران(ماهنامه آموزشي، خبري، بانكي)
 بانك و اقتصاد(ماهنامه بانكي، اقتصادي)
 بررسي هاي نوين تاريخي(فصلنامه )
 برند(فصلنامه )
 بسپار(دوماهنامه فني مهندسي)
 بسپار (علوم و صنايع پليمر)(ماهنامه فني مهندسي)
 بشارت(دوماهنامه نشريه قرآني ويژه جوانان)
 بندر و دريا(ماهنامه )
 بهداشت زنان(ماهنامه )
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي :روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)
 بهداشت حرفه اي / International Journal of Occupational Hygiene (فصلنامه )
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه آموزشي ،پژوهشي ،تحليلي )
 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا ازمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 بينات(فصلنامه قرآن پژوهي)
 بين المللي توليد گياهي / International Journal of Plant Production (دوفصلنامه )
 بين المللي تجارت و مطالعات توسعه / International Journal of Business and Development Studies(فصلنامه )
 پارك فناوري پرديس(فصلنامه تحليلي،پژوهشي و اطلاع رساني)
 پردازشگر(ماهنامه فني، مهندسي)
 پرستاري و مامايي اروميه(فصلنامه پزشكي،پرستاري)
 پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 پرواز(ماهنامه خلباني ، هواپيما)
 پژوهش نامه مديريت تحول / Transformation Managemet Journal(فصلنامه )
 پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 پژوهش هاي منطقه اي(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه علوم ورزشي(دوفصلنامه آموزشي، پژوهشي)
 پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه(دوفصلنامه )
 پژوهش اجتماعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه علوم انساني)
 پژوهش(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پلاك هشت(فصلنامه )
 پوست و مو(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پوشش هاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)
 پيام آبادگران(ماهنامه فني، خبري، صنفي)
 پيام ايمني(ماهنامه فني مهندسي)
 پيام انقلاب(ماهنامه فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 پيام بهران(دوماهنامه علمي، فني، در مورد روغنهاي موتور)
 پيام ثقلين / Message of Thaqalayn (فصلنامه )
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي - علمي)
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيرايش(دوماهنامه فرهنگي)
 پيشگامان(ماهنامه فرهنگي، آموزشي)
 تاريخ اسلام(فصلنامه تاريخ اسلام)
 تاريخ در آينه پژوهش(فصلنامه تاريخ)
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(ماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تازه هاي جهان بيمه(ماهنامه خبري ، آموزشي)
 تازه هاي اقتصاد(فصلنامه اقتصادي)
 تازه هاي رواندرماني(فصلنامه دانشي ،پژوهشي و آموزشي)
 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي(فصلنامه فرهنگي)
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research(فصلنامه )
 تحقيقات مالي / Financial Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحليلگران عصر اطلاعات(ماهنامه )
 ترابران(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 تعاون(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، مسائل اجتماعي وزارت تعاون)
 تعليم و تربيت استثنايي(ماهنامه علوم انساني)
 تفكر معماري(دوماهنامه كانسبت ، هنر و دانش معماري)
 تكتا(ماهنامه كشاورزي و صنايع غذايي)
 تنش هاي محيطي در علوم كشاورزي(فصلنامه )
 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (دوفصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 توسعه آموزش در علوم پزشكي / Journal of Medical Education Development(دوفصلنامه پژوهش در آموزش پزشكي)
 توليد، مصرف(ماهنامه ويژه صنعت و معدن ايران)
 تهويه مطبوع(ماهنامه فني، مهندسي)
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 تهويه صنعتي(فصلنامه )
 ثقافتنا(فصلنامه )
 جاده ابريشم(دوماهنامه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي)
 جستارهاي شهرسازي(فصلنامه تحليلي، پژوهشي ، معماري و شهرسازي)
 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه علمي-تخصصي )
 جلوه نقش(فصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم . تكنولوژي . اطلاع رساني)
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)
 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )
 حديث انديشه(دوفصلنامه )
 حرارت و برودت(فصلنامه )
 حسابدار(ماهنامه علوم انساني)
 حسابدار رسمي(فصلنامه )
 حسابرس(فصلنامه علوم انساني)
 حفاظت و ايمني(ماهنامه فني مهندسي)
 حقوقي دادگستري(فصلنامه علوم انساني)
 خبرنامه ي صنعت لاستيك(ماهنامه )
 خبرنامه انجمن رياضي ايران(فصلنامه خبري)
 خبر يزدا(دوماهنامه )
 15 خرداد(فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر)
 خلق(دوماهنامه اخلاقي تربيتي)
 خواندني(ماهنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، پژوهشي، خبري)
 خوانش(فصلنامه زبان و ادبيات فارسي)
 دامپروران(ماهنامه تخصصي مرغداري و دامپروري)
 دامدار(ماهنامه كشاورزي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش ارزيابي(فصلنامه علمي تخصصي)
 دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)
 دانش شناسي(فصلنامه كتابداري ، اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني ،تحليلي ،آموزشي ،خبري)
 دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان(دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(دوفصلنامه )
 دانشكده پرستاري و مامايي رازي كرمان(دوفصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم اسلامي رضوي(فصلنامه )
 دانش و فناوري / Knowledge & technology(فصلنامه )
 دانشور علوم زراعي(دوماهنامه )
 دانش يوگا(دوماهنامه سلامت تن و روان)
 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه ديني ، اجتماعي ، علمي)
 دنياي مخابرات و ارتباطات(ماهنامه خبري ، تحليلي،آموزشي)
 دنياي چاپ(ماهنامه فني مهندسي چاپ، بسته بندي و نشر)
 دنياي مواد(فصلنامه علمي، خبري و پژوهشي)
 ديدار آشنا(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي)
 ديدگاه مهندسين صنايع(فصلنامه )
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
 راز بهزيستن(فصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي، علمي، اجتماعي)
 راه(ماهنامه )
 راهبران(ماهنامه خبري و آموزشي)
 راهبردهاي آموزش(فصلنامه )
 راه تربيت(فصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 راه و ساختمان(ماهنامه عمران، معماري، شهرسازي)
 رساله الثقلين(فصلنامه )
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش قرآن(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه )
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه هنر)
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش فني و حرفه اي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد مديريت مدرسه(ماهنامه علوم انساني)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 روابط عمومي(ماهنامه علمي - تخصصي انجمن روابط عمومي)
 روان شناسي كاربردي(فصلنامه )
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 رودكي(ماهنامه فرهنگي- هنري- اجتماعي)
 ره آورد سياسي(فصلنامه )
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 رهنامه پژوهش(فصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 رياضيات(دوماهنامه رياضيات)
 زمين شناسي اقتصادي(فصلنامه )
 زيست فن(دوماهنامه )
 ژنتيك در هزاره سوم(فصلنامه ژنتيك(انساني/ پزشكي) )
 ساخت شهر(فصلنامه فني، مهندسي)
 ساخت و ساز(ماهنامه عمران، معماري و شهرسازي)
 سبز زيست(دوماهنامه كشاورزي و دامپروري)
 سپهر(فصلنامه مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي)
 سپيده آفرين(فصلنامه فصلنامه قرآني ويژه نابينايان)
 سخت افزار(ماهنامه فني مهندسي)
 سلامت و فعاليت بدني / Iranian Journal of health And Physical Activity (IJHPA)(فصلنامه )
 سنبله(ماهنامه علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي)
 سنگ و معدن(فصلنامه )
 شارستان(فصلنامه فني مهندسي)
 شاهد جوان(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 شاهد كودك(ماهنامه )
 شاهد نوجوان(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي)
 شبيه سازي عددي در مهندسي(فصلنامه فني و مهندسي )
 شريف(فصلنامه علوم و مهندسي)
 شكار و طبيعت(دوماهنامه علمي - ورزشي)
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)
 شهرزاد(ماهنامه كودك و نوجوان)
 شير مادر(فصلنامه آموزشي در زمينه سلامت مادر و كودك)
 شيرين بيان(فصلنامه )
 شيمي فيزيك و الكتروشيمي / Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry(فصلنامه )
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي ، آموزشي ، اجتماعي)
 صنايع پلاستيك(ماهنامه علمي ، اقتصادي ، آموزش و فرهنگي)
 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني مهندسي)
 صنعت بسته بندي(ماهنامه صنعت بسته بندي و چاپ)
 صنعت جوش(ماهنامه )
 صنعت فراگير(ماهنامه فني مهندسي)
 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)
 صنعت كهن(دوماهنامه نساجي، فرش ماشيني و موكت)
 صنعت كاشي و سراميك(فصلنامه )
 صنعت لوله(دوماهنامه )
 صنعت مرغداري(ماهنامه اقتصادي، كشاورزي)
 صنعت نساجي(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 طاق(ماهنامه )
 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طلوع بهداشت(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 طلوع نور(فصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)
 طيف برق(ماهنامه علمي - تحليلي)
 عصر كيفيت(فصلنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني مديرت كيفيت و بهره...)
 عطارنامه(فصلنامه )
 عكاسي خلاق(فصلنامه )
 علم و ادب(ماهنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي، علوم پزشكي)
 علوم حركت انسان (فصلنامه )
 علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زيست شناسي)
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )
 عمران شريف(دوفصلنامه فني، مهندسي)
 عيار(فصلنامه مطالعات ميان رشته اي)
 فرايندهاي متالورژي(فصلنامه )
 فرايندهاي نوين ساخت و توليد(فصلنامه )
 فردوسي(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي، سياسي، ادبي)
 فروغ تدبير(فصلنامه علمي، فرهنگي مديريت صنعتي)
 فروغ وحدت(فصلنامه پژوهشي- فرهنگي - اطلاع رساني )
 فره(فصلنامه فرهنگي تخصصي باستان شناسي)
 فرهنگ پويا(فصلنامه )
 فرهنگ مردم(فصلنامه فرهنگي- اجتماعي)
 فقه اهل بيت(فصلنامه علوم انساني)
 فقه و حقوق خانواده(دوفصلنامه )
 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )
 فناوري دانش(ماهنامه )
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )
 فيلم نگار(ماهنامه فرهنگي، سينما، تئاتر، ادبيات داستاني)
 قاصد محبت(فصلنامه پژوهشي آموزشي و اطلاع رساني)
 قالب سازان(فصلنامه تخصصي ساخت و توليد)
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 قصرنامه(ماهنامه )
 كارآفرين(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني)
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري،آموزشي، اطلاع رساني)
 كارآفرين ناب(ماهنامه )
 كاربران(ماهنامه اطلاع رساني ،علمي و اجتماعي)
 كاشان شناخت(فصلنامه )
 كامپوزيت(فصلنامه علمي - اطلاع رساني)
 كانون(ماهنامه علوم انساني)
 كتاب ماه علوم و فنون(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب- علمي)
 كتاب ماه كليات(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب در حوزه...)
 كتاب ماه فلسفه(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب)
 كتاب ماه كودك و نوجوان(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب)
 كتاب ماه هنر(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب - هنري )
 كتاب ماه تاريخ و جغرافيا(ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب- تاريخي )
 كتابهاي اسلامي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كشاورزي و توسعه پايدار(ماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي )
 كنترل كيفيت / Quality Control(ماهنامه فني و مهندسي)
 كودك(ماهنامه )
 كيميافام(فصلنامه )
 گردشگري(دوماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، اجتماعي)
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)
 گزارش(ماهنامه سياسي، اقتصادي، مسائل اجتماعي، علمي)
 گزيده مطالب آماري(فصلنامه علوم پايه)
 گستره انرژي(ماهنامه )
 گنجينه مجمع(دوماهنامه خبري، اطلاع رساني )
 گياه پزشكي(فصلنامه )
 ماشين(ماهنامه اختصاصي حمل و نقل ايران)
 مبدل گرمايي(فصلنامه )
 مبلغان(ماهنامه علوم انساني)
 مجلس و پژوهش(فصلنامه علوم انساني)
 مجله اقتصادي(ماهنامه )
 مجله پژوهش هاي مديريت (دوفصلنامه )
 مجله علمي علوم و فناوري (بخش علوم) / Iranian Journal of science and Technology (A: siences)(فصلنامه )
 مجله علوم آزمايشگاهي(دوفصلنامه )
 مجله علوم دانشگاه تهران(فصلنامه )
 مجله نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 مدارس كارآمد(فصلنامه )
 مطالعات اوراسياي مركزي / Central Eurasia Studies (دوفصلنامه حقوق)
 مطالعات جهانگردي(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات بسيج(فصلنامه )
 مطالعات تاريخي(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 معارف اسلامي(فصلنامه عقيدتي، آموزشي)
 معارف(ماهنامه علمي، اطلاع رساني، كاربردي)
 معارف عقلي(فصلنامه )
 معارف اسلامي و حقوق(دوفصلنامه علوم انساني)
 معرفت اخلاقي(فصلنامه علمي - تخصصي)
 معرفت كلامي(فصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه علمي - تخصصي)
 معرفت اديان(فصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه علمي - تخصصي)
 مناطق آزاد(ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و گردشگري)
 موج سبز(فصلنامه )
 موفقيت(ماهنامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)
 مهاب قدس(فصلنامه آموزشي، خبري)
 مهر طلبان(فصلنامه )
 مهندسي مواد مجلسي(فصلنامه علمي - پژوهشي)
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه تخصصي مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي)
 مهندسي ساختمان(فصلنامه فني مهندسي)
 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)
 مهندسي پزشكي پرتوها(دوفصلنامه پژوهشي، اطلاع رساني)
 نامه اتاق بازرگاني(ماهنامه اقتصادي)
 نامه تاريخ پژوهان(فصلنامه )
 نامه علوم انساني(دوفصلنامه نقد متون و كتب علوم انساني)
 نامه فرهنگ و ارتباطات(دوفصلنامه )
 نامه مكانيك شريف(فصلنامه تخصصي - كاربردي مهندسي مكانيك)
 نداي محيا(فصلنامه )
 نشريه ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه علمي - پژوهشي)
 نظام سلامت(فصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نظام مهندسي معدن(فصلنامه )
 نفت، گاز و انرژي(ماهنامه پژوهشي ،آموزشي ،خبري ، تحليلي و اطلاع رساني)
 نفت و انرژي(ماهنامه )
  نفرولوژي و ارولوژي / International Journal of Nephrology and Urology(فصلنامه )
 نقد و نظر(فصلنامه علوم انساني)
 نقش و فرش(فصلنامه هنرهاي دستي)
 نقشه برداري(ماهنامه علمي، فني)
 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي، هنرهاي تجسمي)
 نماد گلستان(فصلنامه فني، مهندسي)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوآور(ماهنامه دانش و فناوري روز)
 نويد نو(فصلنامه پزشكي)
 نوين پزشكي(هفته نامه پزشكي، پيراپزشكي)
 وب(ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني)
 هفت آسمان(فصلنامه )
 هفت روز كشاورزان(هفته نامه )
 هماي سلامت(دوماهنامه )
 هنرمند(هفته نامه )
 هوش مصنوعي و ابزاردقيق(دوماهنامه اندازه گيري، كنترل، اتوماسيون و ابزار دقيق)
 ياد(فصلنامه علوم انساني)
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه علوم پايه)
 يزد و يزدي ها(فصلنامه فرهنگ - اقتصادي، اطلاع رساني ، خبري و تحليلي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 آموزش عالي / Hagher Education(فصلنامه )
 آموزش مهارت هاي زبان / Journal of Teaching Language Skills(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري(دوفصلنامه )
 ادب پژوهي(فصلنامه )
 ادب و زبان فارسي، ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دوفصلنامه )
 ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز(دوفصلنامه علوم انساني)
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 اقتصاد مقداري(فصلنامه علوم انساني)
 العلوم الانسانيه الدوليه(فصلنامه )
 المپيك(فصلنامه آموزشي، پژوهشي)
 انديشه ديني(فصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 بوستان ادب(فصلنامه )
 بين المللي علوم انساني / THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES(فصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي ، بازرگاني)
 پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه علوم انساني ـ ارتباطات )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي(فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه زبان و ادبيات فارسي)
  پژوهش سياست نظري / Research in Theoretical Politics(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهشنامه زبان و ادب فارسي ( گوهر گويا) / Journal of Persian Language and Literature(Gawhar-i Guya)(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي / Researches on Persian Language and Literature(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار (پژوهشهاي اقتصادي) (فصلنامه علوم انساني)
 پژوهش زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي(فصلنامه علوم انساني)
 پژوهش حقوق و سياست (دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه ادبي غنايي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (دوفصلنامه )
 تاريخ علم(دوفصلنامه علوم انساني)
 تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه شناختي و بين رشته اي در حوزه علوم انساني )
 تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه كتابخانه و كتابداري)
 تحقيقات حسابداري (فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - فقه تربيتي)
 تعليم و تربيت(فصلنامه علوم انساني)
 توسعه روستايي / Rural Development(فصلنامه )
 جستارهاي اقتصادي(دوفصلنامه )
 جستارهاي ادبي ( ادبيات و علوم انساني سابق)(فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات)
 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )
 حديث پژوهي(دوفصلنامه )
 حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي(فصلنامه حقوق )
 خانواده پژوهي(فصلنامه بين رشته اي )
 دانش سياسي / Political Knowlwdge(دوفصلنامه علوم سياسي)
 دانش و توسعه(دوفصلنامه علوم انساني)
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي(فصلنامه رشد و يادگيري حركتي - ورزشي)
 روابط خارجي(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )
 روانشناسي باليني(فصلنامه )
 روانشناسي معاصر(دوفصلنامه روانشناسي )
 زبان و ادب پارسي(فصلنامه علوم انساني)
 زبان و ادبيات عربي (فصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان )(فصلنامه )
 ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )
 سياست علم و فناوري / Science & Technology Policy(فصلنامه )
 سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي(فصلنامه علوم سياسي)
 شيعه شناسي(فصلنامه الهيات، تاريخ و جامعه شناسي شيعيان جهان)
 طب ورزشي(فصلنامه طب ورزشي)
 علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal of Information Science and Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،...)
 علوم تربيتي (فصلنامه فلسفه آموزش و پرورش، مديريت آموزشي، برنامه ريزي...)
 علوم حركتي و ورزش(دوفصلنامه علوم انساني)
 علوم رفتاري (دوفصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي(فصلنامه علوم زيستي ورزشي)
 علوم قرآن و حديث(فصلنامه )
 علوم و فناوري اطلاعات(فصلنامه علوم اطلاعات، اطلاع‌رساني، كتابداري، فناوري...)
 فرهنگ (ويژه تاريخ)(دوفصلنامه تاريخ)
 فضاي جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 فقه و اصول(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 قلم / Plume(فصلنامه )
 كاوش نامه(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني(فصلنامه )
 مديريت فناوري اطلاعات / Journal of Iranian Technology Management(دوفصلنامه )
 مديريت دولتي / Iranian Public Administration(دوفصلنامه )
 مديريت صنعتي (دوفصلنامه )
 مديريت ورزشي(فصلنامه مديريت ورزشي)
 مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )
 مطالعات روانشناختي / Psychological Studies(فصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي دانشگاه علامه طباطبايي(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات راهبردي(فصلنامه سياسي، مسائل استراتژيك و بين الملل)
 مطالعات تربيتي و روان شناسي(دوفصلنامه علوم تربيتي ، روانشناسي، كتابداري)
 مطالعات راهبردي زنان(فصلنامه زنان)
 مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي(فصلنامه )
 مطالعات عرفاني(فصلنامه )
 معرفت فلسفي(فصلنامه علوم انساني)
 بانوان شيعه(فصلنامه جنسيت، فرهنگ و دين)
 بررسي هاي بازرگاني(دوماهنامه بازرگاني، اقتصادي)
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)
 توسعه انساني پليس(دوماهنامه علوم انساني)
 جمعيت(فصلنامه )
 حقوقي بين المللي(دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 راهبرد ياس(فصلنامه پژوهشي)
 رشد آموزش زبان(فصلنامه علمي - ترويجي ( علوم انساني ))
 صنعت بيمه(فصلنامه علمي،اقتصادي)
 فرهنگ مديريت(دوفصلنامه مديريت )
 فصلنامه كتاب(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)
 كتابداري(فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني)
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 مشكوه(فصلنامه سياسي، فرهنگي، مسائل...)
 مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )
 مطالعات مديريت(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات ايراني(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Journal of Theoretical and Applied Physics(فصلنامه )
 انجمن شيمي ايران / Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)(فصلنامه )
 انجمن رياضي ايران / Bulletin of Iranian Mathematical Society(دوفصلنامه رياضيات)
 انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه علوم پايه)
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران(دوفصلنامه )
 بين المللي تحقيقات زيست محيطي / International Journal Of Environmental Research(فصلنامه مهندسي محيط زيست،علوم محيط زيست،مديريت محيط...)
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سيستم هاي فازي ايران دانشگاه سيستان و بلوچستان / Iranian journal of fuzzy systems(دوفصلنامه )
 علوم / Journal of Sciences(فصلنامه )
 علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين(فصلنامه علوم پايه)
 علوم و تكنولوژي محيط زيست / International Journal of Environmental Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه فني، مهندسي)
 فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )
 گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 محيط شناسي(فصلنامه علمي، پژوهش هاي محيط زيست)
 مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوفصلنامه )
 ايمني زيستي / Biosafety Bulletin(ماهنامه )
 علوم پايه دانشگاه الزهرا(دوفصلنامه علوم پايه)
 فرهنگ و انديشه رياضي(فصلنامه علمي،‌رياضي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 آب و فاضلاب اصفهان(فصلنامه )
 آسيائي مهندسي عمران / Asian journal of civil engineering(فصلنامه فني، مهندسي)
 بين المللي مهندسي عمران / International Journal of Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(فصلنامه مهندسي صنايع و موضوعات مرتبط )
 بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (IJB)(فصلنامه )
 پژوهش نفت(فصلنامه فني، مهندسي)
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پژوهش آب ايران(دوفصلنامه )
 پليمر ايران / Iranian polymer journal(ماهنامه علوم پايه)
 روش هاي عددي در مهندسي(فصلنامه )
 زلزله شناسي و مهندسي زلزله (فصلنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله )
 ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(فصلنامه فني مهندسي و علوم پايه )
 سوخت و احتراق (دوفصلنامه )
 شيمي و مهندس شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering(IJCCE)(فصلنامه علوم پايه ، فني مهندسي)
 شيمي و مهندسي شيمي ايران(فصلنامه علوم پايه ،فني مهندسي )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(فصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي / journal of separation science and engineering (فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه علوم پايه)
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 فني و مهندسي مدرس(فصلنامه فني، مهندسي)
 كنترل(فصلنامه )
 مجله علوم و فناوري (شاخه مهندسي) / Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)(دوماهنامه )
 مكانيك و هوافضا(فصلنامه علمي و پژوهشي)
 مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )
 مواد نوين(فصلنامه استخراج فلزات ، جوشكاري، عمليات حرارتي، متالورژي...)
 مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه مهندسي برق)
 مهندسي متالورژي و مواد(فصلنامه مهندسي متالورژي)
 مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران و نقشه برداري(فصلنامه )
 مهندسي دريا(دوفصلنامه )
 مهندسي شيمي و نفت(فصلنامه علمي - پژوهشي)
  مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران(دوفصلنامه )
 نشريه بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 انرژي ايران(فصلنامه فني، مهندسي)
 رشد فناوري(فصلنامه فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رشد)
 صنعت لاستيك ايران(فصلنامه علمي، فني، اقتصادي، خبري)
 علوم و فناوري دريا(فصلنامه علوم پايه(علوم دريايي))
 مهندسي شيمي ايران(دوماهنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 آب و خاك / Journal of water and soil(دوماهنامه )
 آبياري و زهكشي / Iranian Journal of Irrigation & Drainage (فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اقتصاد و توسعه كشاورزي (دوفصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر / Seed and Plant Production Journal(فصلنامه )
 به نژادي نهال و بذر / Seed and Plant Improvement Journal (فصلنامه )
 بيابان / Desert(فصلنامه جغرافيا و محيط زيست)
 بيماريهاي گياهي(فصلنامه كشاورزي)
 پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي صنايع غذايي / Journal of FOOD RESEARCH (AGRICULTURAL SCIENC) (فصلنامه علوم و صنايع غذايي)
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي)
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم و صنايع غذائي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي خاك(دوفصلنامه علوم خاك)
 پژوهش هاي زراعي ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 تحقيقات آب و خاك ايران / Iranian Journal of Soil and Water Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(دوفصلنامه فني مهندسي)
 توليد گياهان زراعي(فصلنامه )
 جنگل ايران(فصلنامه )
 چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت گياهان (دوفصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )
 دامپزشكي(فصلنامه )
 دانش آب و خاك (فصلنامه علوم آب و خاك)
 دانش علفهاي هرز ايران / Iranian Journal Of weed science (دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي پايدار(فصلنامه علوم كشاورزي)
 دانش گياهپزشكي ايران / Iranian Journal of Plant Protection Science(فصلنامه )
 روستا و توسعه(فصلنامه توسعه روستايي)
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Science(فصلنامه )
 علوم باغباني(دوفصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
 علوم گياهان زراعي ايران / Iranian Journal of Field Crop Science(فصلنامه )
 علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(فصلنامه )
 مرتع(فصلنامه منابع طبيعي،بوم شناسي و مديريت مرتع )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(گاهنامه )
 نامه ي انجمن حشره شناسي ايران (دوفصلنامه حشره شناسي)
 نهال و بذر(فصلنامه كشاورزي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 مديريت شهري(دوفصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 هويت شهر(دوفصلنامه معماري و شهرسازي)
 جلوه هنر(دوفصلنامه علمي ، ترويجي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه دندانپزشكي-اندودانتيكس)
 Iranian Journal of Microbiology(فصلنامه )
 ACTA MEDICA IRANICA / ACTA MEDICA IRANICA(دوماهنامه )
 Arya Atherosclerosis(فصلنامه قلب و عروق )
 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(دوماهنامه General Medicine)
 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آسيب شناسي زيستي (فصلنامه )
 آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه آموزش پزشكي)
 اخلاق و تاريخ پزشكي (ماهنامه علم اخلاق ، تاريخ پزشكي )
 ارمغان دانش(فصلنامه )
 ارولوژي / Urology Journal(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني(دوفصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 افق دانش(فصلنامه )
 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (فصلنامه انگل شناسي)
 باروري و ناباروري(فصلنامه موضوعات مرتبط با مسائل باروري و ناباروري)
 باروري و ناباروري / International Journal Of Fertility & Sterility(فصلنامه پزشكي )
 بهبود(فصلنامه علمي،‌تحقيقاتي)
 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(فصلنامه )
 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(فصلنامه )
 بيماري هاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 بيمارستان(فصلنامه علمي، تخصصي، پژوهشي)
 بيماريهاي پوست / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه علمي، پزشكي)
 بيماريهاي كودكان ايران(فصلنامه پزشكي)
 بيماري هاي پستان / Iranian Journal of Breast Diseases(فصلنامه )
 بينا(فصلنامه چشم پزشكي)
 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(فصلنامه )
 پايش(فصلنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 پرتوپژوه / Iranian Journal Of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستاري ايران(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري مراقبت ويژه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري و مامايي(فصلنامه پرستاري، مامائي)
 پزشكي هلال احمر / The Iranian Red Crescent Medical Journal(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پزشكي اروميه(فصلنامه )
 پزشكي كوثر(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پزشكي ياخته(فصلنامه پزشكي)
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پزشكي پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(فصلنامه )
 پزشكي قانوني(فصلنامه تخصصي پزشكي قانوني، حقوقي، جرم شناسي و اعصاب و...)
 پزشكي هرمزگان / Hormozgan Medical Journal(ماهنامه علوم پزشكي، پيراپزشكي ، بهداشت ، داروسازي ،...)
 پزشكي هسته اي(دوفصلنامه علمي، تحقيقي،‌پزشكي)
 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري ، مديريت و پرستاري باليني )
 پژوهش علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 پژوهش در پزشكي (مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)(فصلنامه )
 پژوهنده(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پوست و زيبايي(فصلنامه )
 پيشگيري از سرطان / Iranian Journal of Cancer Prevention(فصلنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي...)
 تحقيقات علوم پزشكي زاهدان(فصلنامه پزشكي و دندانپزشكي ، پيراپزشكي ، بهداشت ،...)
 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق / Iranian Cardiovascular Research Journal(فصلنامه )
 تحقيقات در علوم پزشكي / Journal of Research in Medical Sciences(دوماهنامه )
 تحقيقات علوم دارويي ايران / The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه علوم دارويي)
  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و مغز استخوان / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 تحقيقات علوم رفتاري(دوفصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي(فصلنامه توانبخشي)
 جراحي ايران / Iranian Journal of Surgery(فصلنامه )
 چشم پزشكي ايران(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 حكيم(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)
 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )
 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood and Cancer(فصلنامه )
 دارو / DARU(فصلنامه علوم داروئي)
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشكده دندانپزشكي مشهد / Journal of Mashhad Dental School(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي(ماهنامه )
 دانشكده پزشكي اصفهان(ماهنامه )
 دانشكده پزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(فصلنامه پزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اراك(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي همدان(فصلنامه پزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بابل(دوماهنامه علوم پزشكي، سلامت )
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(فصلنامه پزشكي(باليني،پايه) دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري...)
 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني سبزوار(فصلنامه پيراپزشكي ، بهداشت ، داروسازي ، آموزش پزشكي و...)
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي كردستان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(دوماهنامه پزشكي، پيرا پزشكي، مامايي و پرستاري)
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم / Journal of Jahrom Uiversity of Medical Sciences(فصلنامه )
 دانشور پزشكي(دوماهنامه پزشكي)
 دندانپزشكي(فصلنامه ديني، علمي، بهداشتي، اجتماعي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس(فصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ديابت و ليپيد ايران(فصلنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)
 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(دوفصلنامه )
 روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 زنان مامائي و نازائي ايران(دوماهنامه تخصصي-تحقيقاتي زنان و مامايي)
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه مقالات علمي، باليني، بهداشتي و علوم پزشكي)
 سلامت و محيط(فصلنامه بهداشت محيط )
 سلامت كار ايران(فصلنامه پزشكي )
 شنوايي شناسي(دوفصلنامه مقاله هاي باليني و علوم پايه دستگاه شنوايي و...)
 طب توليد مثل ايران / Iranian Journal of Reproductive Medicine(فصلنامه طب توليد مثل و باروري - ناباروري )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوفصلنامه )
 طب نظامي(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه علمي،‌پزشكي)
 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي )
 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي قم(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )
 علوم تشريح ايران (فصلنامه علوم پايه)
 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي بهداشت محيط / Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(فصلنامه بيماري هاي غدد)
  فارماكولوژي و درمان / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 فيزيك پزشكي ايران(فصلنامه فيزيك پزشكي )
 فيزيولوژي و فارماكولوژي(فصلنامه )
 فيض(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 كومش / Koomesh(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گوش، گلو، بيني و حنجره ايران(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مجله الكترونيكي پزشكي شيراز / SHIRAZ E MEDCIAL JOURNAL(فصلنامه )
 مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران / Journal Of Medical the Islamic Republic of Iran(فصلنامه پزشكي )
 مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان(فصلنامه )
 مجله راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه پژوهشي، آموزشي در زمينه علوم پزشكي )
 مجله علمي اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (فصلنامه اعصاب اطفال، روانشناسي اطفال )
 مجله ميكروب شناسي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(فصلنامه )
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت اطلاعات سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مركز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center (فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )
 هپاتيت / Hepatitis Monthly(فصلنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 پژوهشهاي علوم دامي / Iranian Journal of Animal Science Beaserches(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / International Journal of Veterinary Research(دوفصلنامه دامپزشكي، كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري)
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 دامپزشكي ايران / Iranian Veterinary Journal(فصلنامه )
 علمي رازي / Archives of Razi Institute(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي
 اديان و عرفان / Religion & Mysticism(فصلنامه )
 برق مجلسي(فصلنامه )
 بصيرت(فصلنامه مديريت )
 پژوهشنامه دامپزشكي(دوفصلنامه )
 پژوهش در علوم كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش در فن آوري برق / Journal of Transaction on Electrical Technology(فصلنامه )
 تحقيقات حشره شناسي(فصلنامه )
 تحقيقات سياسي و بين المللي(فصلنامه )
 دانش نوين كشاورزي(فصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زن و جامعه / Woman & Society(فصلنامه )
 علوم غذايي و تغذيه(فصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي(فصلنامه علوم انساني(الهيات))
 گياه و زيست بوم(فصلنامه علمي - پژوهشي)
 مديريت صنعتي(فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه آزاد)
 مهندسي آب(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك مجلسي(فصلنامه )
 نقش مايه(دوفصلنامه )
دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

 
5 + 5 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )