راهنمای منابع اطلاعات علمی

پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)


EBSCO
راهنمای استفاده
 

OVID
راهنمای استفاده
 

Scopus

Data type: Database

 

ERIC
راهنمای استفاده
e
xpire date:
 

            POYESH               username and password : library
Data type: Database  

reaxys
expire date: expired
Data type: Database

 

MathSciNett
expire date: Trial
 

ISI JCR science edition
expire date: 2012
 

Web of Knowledge
راهنمای استفاده
expire date: 2012
 

 


ProQuest Digital Dissertations Fulltext   
 


EndNoteWeb
 

CAB International
 
 

IMF E-Library   
راهنمای استفاده
 

OECD
راهنمای استفاده

scirus
expire date:
Data type: Database  
 
مجله های علمی الکترونیکی (Scientific ee-Journals)

Academic One File
Data type: E-Journal

American Chemical Society
Data type: E-Journal

American Institute of Physics
Data type: E-Journal

 

American Society of Civil Engineers
Data type: E-Journal

American Society of Mechanical Engineers
Data type: E-Journal

Association for Computing Machinery
Data type: E-Journal

 

Bio One
Data type: E-Journal

Poultry Science
Data type: E-Journal

Cambridge Journals
Data type: E-Journal

 

Cambridge Journals(Back File)

Data type: E-Journal

Economist Historical Archive
Data type: E-Journal

Elsevier Science

Data type: E-Journal, E-Book

 

Emerald
Data type: E-Journal

HeinOnline
Data type: E-Journal

IEEE
Data type: E-Journal

 

Institute of Physics
Data type: E-Journal

IOP Science
Data type: E-Journal

IOS Press
Data type: Trial, E-Journal

 

John Wiley
Data type: E-Journal

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

Data type: E-Journal, Open access

Jstore
Data type: E-Journal

 

Magiran.Com
Data type: E-Journal

Namamatn

Data type: E-Journal

nature
Data type: E-Journal

 

Oxford Journals
Data type: E-Journal

PlantaMedica
Data type: E-Journal

ProQuest
Data type: E-Journal

 

Royal Society of the Chemistry

Data type: E-Journal

Sage
Data type: E-Journal

Springer
Data type: E-Journal, E-Book

 

Taylor & Francis
Data type: E-Journal

The American Physical Society
Data type: E-Journal
 
Thieme Journals
Data type: E-Journal

American Animal Hospital Association
Data type: E-Journal

British Veterinary Association
Data type: E-Journal
 
Veterinary Medical Education
Data type: E-Journal

American Veterinary Medical Association
Data type: E-Journal
     

 
 
کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)

Cambridge Books
Data type: E-Book

Elsevier Science
Data type: E-Journal, E-Book

Myilibrary
Data type: Trial, E-Book

 

Oxford Art Online
Data type: E-Book

Oxford English Dictionary Data type: E-Book, E-References

Oxford Islamic Studies
Data type: E-Book

 

Oxford Law Reports
Data type: E-Book

Oxford Music Online
Data type: E-Book

Oxford Online Collection
Data type: E-Book

 

Oxford Reference
Data type: E-Book, E-References

Oxford Scholarship
Data type: E-Book

Springer

Data type: E-Journal, E-Book

 

Taylor & Francis  
Data type: E-Book

John Wiley  
Data type: E-Book
 
مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)
 

Oxford English Dictionary
expire date:
Data type: E-Book, E-References

Oxford Reference
expire date:
Data type: E-Book, E-References
 
پایگاه های اطلاعات علمی آزمایشی (Trial scientific databases)
 

Palgrave Macmillan Journals

Data type: Trial

IOS Press
expire date: expired
Data type: Trial, E-Journal

Science of Synthesis
expire date: Trial
Data type: E-Database
 

American Geophysical Union
Data type: E-Book ,E-Journal  
راهنمای استفاده 
 
پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)
 
 

Directoy of Open Access     Book
Data type: Open access

Directory of Open Access Journals
Data type: Open access

Journal of Bioanalysis & Biomedicine
Data type: E-Journal, Open access

 

Open Access Journals Bibliography

Data type: Open access

PubMed
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography
Data type: Open access

 

IJRCM
Data type: Open access

scirus
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

نشریات الکترونیک دانشگاه تهران
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography: 2008

Data type: Open access

43 پایگاه دانلود رایگان Ebook
Data type: Open access
   
 
 
 

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )