مجلات الکترونیکی تمام متن | پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی(چکیده) |منابع الکترونیکی

لیست تعدادی از پایگاه های علمی به همراه فایل راهنمای ان در زیر اورده شده است. برای دانلود مقاله از این پایگاه ها و یا تهیه پسورد پایگاه های علمی زیر، به سرویس دانلود مقاله  ، و سرویس پسورد دانشگاه ها و سایتهای علمی رجوع کنید.

   
Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1998-current

Subject Coverage: Agricultural & Biological Sciences, Art & Humanities, Computer Sciences, Chemistry ...  All Sciences 

more 

          

                           Academic Search Premier                                          Business SourcePremier                                    Professional Development Collection

   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage:Arts, Literature, Social science, Science, Technology, Medicine

More

   

Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1996-current

Subject Coverage:

Agriculture, Science&Technology, Chemistry, Physics, Mathematics, Business& Management, Economic, Psychology, Social Science& Humanities

more

    Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1997-current

Subject Coverage: Architecture & Design, Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry & Material Science,...

more 

 
   

Type: Database

Format: Full text

Archive Access: 1988(some articles from1913)Subject Coverage: Electrical and Electronics,engineering,Telecommunications and other Technical fields

more

 

Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1996-current

Subject Coverage: Life Sciences, Mathematics & Physical Sciences, Medicine, Social Sciences, Humanities, and Law

more

 

   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage: computing, digital libraries

 more

   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access: current

Subject Coverage: Civil Engineering

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject Coverage: Mechanical Engineering

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage: Chemistry, Biochemistry, Nano, Molecular Biology, Organic Chemistry, Polymer, Food Science and Technology, Chemical Engineering, Environmental Studies, Macromolecular Science, Drug Discovery, Organometallic

more

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

 

more

 

 
 
   

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

more

 
     Type: Database

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject coverage: Physics 

 

more
 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access: 1994 - current

Subject Coverage: Management, HRM,  Marketing, Librarianship, Mechanical Engineering

Electronic & Electrical Engineering

more

 
      Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access

Subject Coverage:

 more

  
   

Type: Database

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject Coverage:

more

 
   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage:

more

     

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage:

more

 

اين پايگاه ها موتورهاي جستجوي علمي هستند كه جهت سرچ و بازيابي اوليه و انجام يك جستجوي علمي طراحي شده اند و براي دريافت اطلاعات پايه از منبع مورد نظر مي باشند كه اين اطلاعات عبارتند از : اطلاعات كتابشناختي ، چكيده مقاله مورد نظر ، نام نويسنده ، سال انتشار ، شماره و جلد ژورنال و اطلاعات استنادي....

 User Guide

Journal List

 

Description

Database

 

Type: Citation & Journal Database

Format: Abstract / full text

Archive Access: 1970 - current

Subject Coverage: All Sciences

more

 

ISI) 200 TOP WORLD UNIVERSITIES

  

JCR  2005  2006  2007 2008 2009

 

   

Type: Database

Format: Abstract

Archive Access: 1996 - current

Subject Coverage: Life Sciences, Health Sciences, Engineering, Physical Sciences and

Social Science

more

   

 

Type: Database

Format: Abstract

Archive Access:

 Subject Coverage:: mathematics, computer science, statistics, econometrics, and applications in areas such as physics, engineering, biology, and information systems

 شامل منابع الکترونیکی (مجلات و چکیده ها) است که به طور موقت و در دوره زمانی معینی که اعلام می گردد،قابل دسترسی می باشد.

 User guide

 Description

 Database

 
Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access:various

Subject Coverage: Chemistry,Biochemistry, Nano, Molecular...

more

Type: database

Format: Full text / Image

Archive Access: various

Subject Coverage: Civil Engineering

more

 
 

Type: database

Format: Abstract

Archive Access: various

Subject Coverage: Chemical reactions-Databases; Chemistry, Inorganic-Databases; Chemistry...

more

 
 

 Type: E-book                                              Format: Full text / image                   Archive Access:various                         expire date: 2010/12/31   

 

 Type: E-journal                               Format: Full text / image                   Archive Access:various                         expire date: 2010/12/31   

 

 Type: E-journal                              Format: Full text / image                   Archive Access:various                            expire date: 2010/12/31    

 
 

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

آموزش های مهندسی برق
آموزش های مهندسی صنایع
آموزش های مهندسی عمران
آموزش های مهندسی مکانیک
آموزش های مهندسی نرم افزار
آموزش های اصول مقاله نویسی
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )