ساختار طرح تحقیق

چاپ مقاله

ساختار طرح تحقیق:

در فرم ها و چهارچوب های ارائه شده و پیشنهادی سازمان ها، موسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی که جهت تهیه و تدوین طرح تحقیق، طراحی شده است، حداقل 12و حداکثر 16بند با عناوین و ترتیبات تقریباً مشابهی به چشم می خورد.

◀️ مقدمه

◀️عنوان تحقیق

◀️بیان مسئله

◀️سوابق و ادبیات مربوط به تحقیق

◀️ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

◀️ اهداف تحقیق (کلی و ویژه)

◀️ فرضیه ها و سوالات ویژه تحقیق

◀️ تعریف مفاهیم و متغیرها

◀️ نوع تحقیق

◀️ روش تحقیق

◀️جامعه آماری

◀️نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری

◀️ ابزارهای گردآوری داده های پژوهشی (ویژگی های ایزارهای اندازه گیری)
 
◀️ روش تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی و آمار استنباطی)

◀️ اطلاعات مربوط به مدیر و عوامل اجرایی، زمان و طول اجرا و هزینه های تحقیق

◀️ فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین تحقیق

 

عناصر و اجزاء فوق تقریباً در تمامی طرح های تحقیق مد نظر قرار گرفته و تعریف می شود. البته ممکن است محققی بعضی از این عناصر را جابه جا نموده و یا در یکدیگر ادغام نماید و یا حتی علاوه  بر موارد فوق، عناصر دیگری را مطرح نماید که این امر تا اندازه ای تابع سلیقه محقق است، اگرچه نباید هیچ یک از عناصر اصلی مورد غفلت قرار گیرد.

لازم به ذکر است که برخی سازمان ها و موسسات، دارای پرسشنامه و روال ویژه ای برای پیشنهاد طرح های پژوهش هستند، بنابراین پیشنهاد دهنده باید متناسب با روال و مقررات آن موسسه عمل کند تا با معیار های اعضای هیات داوری همخوانی داشته و در ارزیابی طرح، جهت کسب تاییدیه و مجوز اجرای پژوهش با مشکل مواجه نگردد.

 

Comments

 
4 + 3 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )