راهنمای منابع اطلاعات علمی

پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)


EBSCO
راهنمای استفاده
 

OVID
راهنمای استفاده
 

Scopus

Data type: Database

 

ERIC
راهنمای استفاده
e
xpire date:
 

            POYESH               username and password : library
Data type: Database  

reaxys
expire date: expired
Data type: Database

 

MathSciNett
expire date: Trial
 

ISI JCR science edition
expire date: 2012
 

Web of Knowledge
راهنمای استفاده
expire date: 2012
 

 


ProQuest Digital Dissertations Fulltext   
 


EndNoteWeb
 

CAB International
 
 

IMF E-Library   
راهنمای استفاده
 

OECD
راهنمای استفاده

scirus
expire date:
Data type: Database  
 
مجله های علمی الکترونیکی (Scientific ee-Journals)

Academic One File
Data type: E-Journal

American Chemical Society
Data type: E-Journal

American Institute of Physics
Data type: E-Journal

 

American Society of Civil Engineers
Data type: E-Journal

American Society of Mechanical Engineers
Data type: E-Journal

Association for Computing Machinery
Data type: E-Journal

 

Bio One
Data type: E-Journal

Poultry Science
Data type: E-Journal

Cambridge Journals
Data type: E-Journal

 

Cambridge Journals(Back File)

Data type: E-Journal

Economist Historical Archive
Data type: E-Journal

Elsevier Science

Data type: E-Journal, E-Book

 

Emerald
Data type: E-Journal

HeinOnline
Data type: E-Journal

IEEE
Data type: E-Journal

 

Institute of Physics
Data type: E-Journal

IOP Science
Data type: E-Journal

IOS Press
Data type: Trial, E-Journal

 

John Wiley
Data type: E-Journal

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

Data type: E-Journal, Open access

Jstore
Data type: E-Journal

 

Magiran.Com
Data type: E-Journal

Namamatn

Data type: E-Journal

nature
Data type: E-Journal

 

Oxford Journals
Data type: E-Journal

PlantaMedica
Data type: E-Journal

ProQuest
Data type: E-Journal

 

Royal Society of the Chemistry

Data type: E-Journal

Sage
Data type: E-Journal

Springer
Data type: E-Journal, E-Book

 

Taylor & Francis
Data type: E-Journal

The American Physical Society
Data type: E-Journal
 
Thieme Journals
Data type: E-Journal

American Animal Hospital Association
Data type: E-Journal

British Veterinary Association
Data type: E-Journal
 
Veterinary Medical Education
Data type: E-Journal

American Veterinary Medical Association
Data type: E-Journal
     

 
 
کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)

Cambridge Books
Data type: E-Book

Elsevier Science
Data type: E-Journal, E-Book

Myilibrary
Data type: Trial, E-Book

 

Oxford Art Online
Data type: E-Book

Oxford English Dictionary Data type: E-Book, E-References

Oxford Islamic Studies
Data type: E-Book

 

Oxford Law Reports
Data type: E-Book

Oxford Music Online
Data type: E-Book

Oxford Online Collection
Data type: E-Book

 

Oxford Reference
Data type: E-Book, E-References

Oxford Scholarship
Data type: E-Book

Springer

Data type: E-Journal, E-Book

 

Taylor & Francis  
Data type: E-Book

John Wiley  
Data type: E-Book
 
مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)
 

Oxford English Dictionary
expire date:
Data type: E-Book, E-References

Oxford Reference
expire date:
Data type: E-Book, E-References
 
پایگاه های اطلاعات علمی آزمایشی (Trial scientific databases)
 

Palgrave Macmillan Journals

Data type: Trial

IOS Press
expire date: expired
Data type: Trial, E-Journal

Science of Synthesis
expire date: Trial
Data type: E-Database
 

American Geophysical Union
Data type: E-Book ,E-Journal  
راهنمای استفاده 
 
پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)
 
 

Directoy of Open Access     Book
Data type: Open access

Directory of Open Access Journals
Data type: Open access

Journal of Bioanalysis & Biomedicine
Data type: E-Journal, Open access

 

Open Access Journals Bibliography

Data type: Open access

PubMed
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography
Data type: Open access

 

IJRCM
Data type: Open access

scirus
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

نشریات الکترونیک دانشگاه تهران
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography: 2008

Data type: Open access

43 پایگاه دانلود رایگان Ebook
Data type: Open access
   
 
 
 

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

آموزش های مهندسی برق
آموزش های مهندسی صنایع
آموزش های مهندسی عمران
آموزش های مهندسی مکانیک
آموزش های مهندسی نرم افزار
آموزش های اصول مقاله نویسی
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )